Polityczna temperatura „wojny polsko-polskiej” jest niezmiernie wysoka i wydaje się dalej rosnąć. W ocenie OAS opinia publiczna powinna wymóc na głównych siłach politycznych wypracowanie kompromisu w zakresie chociażby spraw podstawowych, takich jak polityka zagraniczna – bez kompromisu w tym zakresie prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej nie będzie możliwe. Spory dotyczące polityki zagranicznej w większym stopniu są wszakże pochodną sporów dot. polityki wewnątrzkrajowej niż jakichkolwiek realnych zmian w polityce zagranicznej jako takiej, choć oczywiście nie sposób nie zauważyć pewnego zaostrzenia – czasem niepotrzebnego – retoryki.

Czesław Kosior

  • Władimir Putin wprowadził Rosję na ścieżkę permanentnych kontrolowanych konfliktów zbrojnych o ograniczonym zasięgu. Ze ścieżki tej nie może już zawrócić. Powrót w stosunkach Rosji z Zachodem do stanu sprzed 2014 r. nie jest już możliwy bez gwałtownych zmian w samym państwie rosyjskim. Państwa UE i NATO powinny więc dostosować swe założenia doktrynalne, politykę zagraniczną i obronną do nowych okoliczności, w których jednym z największych zagrożeń jest wysoki poziom nieprzewidywalności Kremla i skłonność Rosji do podejmowania o bardzo wysokim stopniu ryzyka, które mogą spowodować, iż z założenia kontrolowany konflikt może przerodzić się w stracie większe od założonego.

Witold Jurasz

  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała od białoruskiego KGB dokument dot. losu polskich jeńców, którzy trafili do sowieckiej niewoli po 17 września 1939 r., a zarazem zapowiedziało przekazanie kolejnych dokumentów. Przełom w zakresie historii pozornie tylko bowiem dotyczy spraw z przeszłości. Oznacza bowiem szansę na zmianę charakteru relacji Warszawa – Mińsk i nawiązania poważnego dialogu bilateralnego (na dziś de facto nieistniejącego) oraz – szerzej – rozmowy Zachodu z Białorusią.